Tổ chức ra mắt sản phẩm mới của nhãn Mỹ Phẩm Phúc Ngân