Bảo trợ thông tin cuộc thi người dẫn chương trình VOV College 2016

Keva Link bảo trợ thông tin cuộc người dẫn chương trình VOV  College 2016 – Một cuộc thi do Trường Cao đẳng Phát Thanh  Truyền Hình II tổ chức nhằm tìm kiếm, phát triển và bổ sung  nguồn nhân lực trong lĩnh vực dẫn chương trình.