Bảo trợ thông tin live show Quang Hà

KEVA LINK tiếp tục bảo trợ thông tin cho live show của  ca sĩ Quang Hà.